Stanovy - Sportovní celek Dědice

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Sportovní Spolek
Sportovní spolek Dědice, z.s.
 
I.
Základní ustanovení
1             Název:    Sportovní spolek Dědice, z.s.
2            Sídlo:     Kopřivova 597/26, 682 01 Vyškov - Dědice
 
3            Spolek s názvem Sportovní spolek Dědice z.s. (dále jen SSD) je samosprávný a dobrovolný 
              svazek  členů, kteří provozují zejména sportovní činnost.
4            SSD je právnickou osobou dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, s právem 
              vystupovat v právních vztazích svým jménem, s právní a majetkovou odpovědností z těchto 
              vztahů  vyplývající.
5            SSD může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou
              činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.
 
II.
Účel spolku
1             Základním účelem SSD je:
a)     provozovat sport, zejména fotbal, a obdobnou činnost v rámci zapojení
        do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, tuto činnost organizovat
        a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky;
b)     vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti,
        zejména pak mládeže;
c)      budovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá;
d)     vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, 
        etických, estetických a mravních pravidel;
e)     hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy
        a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci;
f)      zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení;
g)     dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury,
        zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné 
        činnosti a osvětovou činností.
III.
Orgány SSD
1             Orgány SSD jsou:
a)     členská schůze, jako orgán nejvyšší;
b)     výkonný výbor, jako orgán výkonný;
c)      předsednictvo, jako kolektivní statutární orgán.
 
Členská schůze
1             Členská schůze je nejvyšším orgánem SSD. Členská schůze je složena
               ze všech členů SSD starších 18 let. Právnická osoba, která je členem SSD, vysílá
               na členskou schůzi jednoho svého zástupce (dále jen účastníci členské schůze).
2            Členskou schůzi svolává k zasedání výkonný výbor nejméně jedenkrát do roka.
              Členská schůze se svolává pozvánkou zaslanou členům, a to na jejich elektronickou adresu.
3            Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednání 
              členské schůze. Pozvánka musí být zaslána nejméně 30 dní před konáním zasedání
              členské schůze.
4            Výkonný výbor je rovněž povinen svolat členskou schůzi z podnětu nejméně 2/3 členů spolku 
              starších 18 let. Nesvolá-li v tomto případě výkonný 
              výbor členskou schůzi do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo 
              podnět podal, oprávněn svolat zasedání členské schůze sám.
5            Zasedání členské schůze může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo
              svoláno.
6            Do působnosti členské schůze náleží zejména:
a)     rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze
        či rozdělení;
b)     rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky SSD; rozhodnutí
        o změně sídla však náleží do působnosti výkonného výboru;
c)      volba a odvolání členů výkonného výboru;
d)     schválení výsledku hospodaření;
e)     rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem SSD;
f)       určení hlavních směrů činnosti SSD;
g)     schvalování jednacího řádu členské schůze, volebního řadu, případně 
        dalších vnitřních předpisů dle těchto stanov;
h)    schvalování výše a splatnosti členských příspěvků;
i)       rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení.
7            Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů spolku. 
             V případě, že půl hodiny  po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina členů, je 
             členská schůze usnášeníschopná v počtu přítomných.
8           K platnosti usnesení členské schůze je potřeba nadpoloviční většina přítomných,
          pokud tyto stanovy neurčí něco jiného.
9            K platnosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně 
              stanov je potřeba alespoň 3/5 většina přítomných.
10        O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat
         a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 3/5 většina přítomných.
         To neplatí pro rozhodování o zrušení nebo přeměně spolku nebo pro rozhodnutí
         o změně stanov. O těchto záležitostech lze v takovém případě jednat jen za účasti
         a se souhlasem všech, kdo jsou oprávněni účastnit se členské schůze s hlasem
         rozhodujícím.
11         Zasedání členské schůze řídí až do zvolení předsedajícího členské schůze předseda SSD nebo 
         pověřený člen výkonného výboru. Blíže upravuje průběh zasedání členské schůze její jednací  řád. 
         V případě volební členské schůze též její volební řád.
12        Ze zasedání členské schůze je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání 
         svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány členské schůze byly 
         zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisu 
         v sídle SSD, a to v určených dnech a hodinách.
 
Výkonný výbor
1             Výkonný výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti SSD v období mezi 
               zasedáními členské schůze.
2            Výkonný výbor má 6 členů. Členem výkonného výboru je vždy předseda a 
             místopředseda, jakožto kolektivní statutární orgán SSD. Funkční období členů 
             výkonného výboru je pětileté.
3            Výkonný výbor svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda 
             nečiní nebo nemůže činit, jiný člen výkonného výboru, a to podle potřeby, nejméně 
             však jednou za měsíc.
4            Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. 
             K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.
5            Do působnosti výkonného výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou 
             svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci členské schůze či jiných orgánů SSD.
 
6            Výkonný výbor zejména:
a)     zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí členské schůze, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření 
             k jejich realizaci;
b)     volba a odvolání předsedy a místopředsedy;
c)      organizuje a řídí činnost SSD;
d)     schvaluje a vydává vnitřní předpisy SSD, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do působnosti 
            členské schůze;
e)     připravuje podklady pro jednání a rozhodování členské schůze;
f)       dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku SSD;
g)     zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy;
h)    rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov.
 
Předsednictvo
1             Předsednictvo je kolektivním statutárním orgánem SSD, který má dva 
                     členy, předsedu a místopředsedu.
2            Členové předsednictva zastupují spolek navenek každý samostatně.
3            Předseda a místopředseda se podepisují jménem SSD tak, že k vytištěnému 
                     nebo napsanému názvu spolku připojí svůj podpis.
4            Funkční období předsedy a místopředsedy je pětileté.
 
IV.
Členství
1             Členem SSD se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba nebo 
                  právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností SSD a hodlá se podílet
                  na naplňování společných zájmů s ostatními členy SSD.
2            O přijetí člena rozhoduje výkonný výbor na základě podané písemné přihlášky 
                 zájemcem o členství. Výkonný výbor blíže stanoví obsah přihlášky a způsob jejího podání.
3            SSD vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výkonný výbor a ten 
                  také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají 
                  bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výkonný výbor prokazatelně dozví. Seznam 
                  členů může být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu členů, včetně 
                  údajů, které jsou o členech evidovány, stanoví svým vnitřním předpisem výkonný výbor.
4            Údaje o členech SSD mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu sportovní organizaci, které
                  je SSD členem, a to v rámci plnění jeho povinností vůči této organizaci. Dále mohou být 
                  zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s 
                  žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. 
                  Každý zájemce o členství v SSD podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o 
                  něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.
5            Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od SSD na jeho náklad potvrzení s 
                  výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje 
                   byly vymazány.
 
A)   Členská práva a povinnosti
1             Členská práva:
a)     účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti SSD;
b)     být informován o činnosti SSD;
c)     účastnit se akcí, školení a seminářů, podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce;
d)     uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti SSD;
e)     podílet se na řízení SSD;
f)      účastnit se jednání orgánů SSD, jedná-li se o činnost či chování daného člena;
g)     volit a být volen do všech volených orgánů SSD za podmínek těchto stanov; v případě 
               fyzické osoby přísluší toto právo až po dovršení 18 let;
h)    ukončit kdykoli své členství.
 
2            Členské povinnosti:
a)     podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti SSD;
b)     dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy SSD a základní normy sportovního chování;
c)      plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů SSD;
d)     šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží SSD k zabezpečení jeho činnosti, jakož i 
                usilovat o dobré jméno SSD;
e)     řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s 
                členstvím a činností v SSD, pokud o tom příslušný orgán SSD podle stanov rozhodl;
f)       řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.
 
B)   Zánik členství
1             Členství v SSD zaniká:
a)     vystoupením člena;
b)     vyškrtnutí z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud poplatek 
                 nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou 
                 pro jeho zaplacení; na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn;
c)      vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních 
                 předpisů SSD, usnesení a rozhodnutí orgánů SSD nebo jiných členských povinností;
d)     úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby;
e)     zánikem SSD bez právního nástupce.
 
C)   Zánik členství vyloučením:
1             O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje výbor. Rozhodnutí
                      o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu 
                      jeho bydliště/sídla uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou 
                      adresu, kterou SSD poskytl.
2            Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby 
                      toto rozhodnutí přezkoumala členská schůze. Návrh na přezkoumání 
                      rozhodnutí předkládá vyloučený člen v písemné podobě výkonnému 
                      výboru, který je povinen návrh předložit členské schůzi.
3            Členská schůze rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí, nebo zruší. Rozhodnutí 
                      o vyloučení zruší v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami.
V.
Majetek a hospodaření
1             Zdrojem majetku SSD jsou zejména:
a)     členské příspěvky;
b)     příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní;
c)      příspěvky a dotace od střešních organizací či sportovních svazů;
d)     dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.;
e)     dary.
 
2            Majetek SSD je ve vlastnictví SSD jako celku. O převodech vlastnického 
                   práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o 
                   všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výkonný výbor. O veškerých dispozicích 
                   (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje členská schůze.
3            Bližší zásady hospodaření s majetkem SSD může upravit vnitřní předpis. Vnitřní
                     předpis může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší 
                     hospodářské činnosti.
4            V případě zrušení SSD bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za 
                      účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje členská schůze.
 
 
Tyto stanovy byly projednány a schváleny ustavující členskou schůzi ve Vyškově,
dne 9. 5. 2017.
 
 
……………………………………
Martin Šebela
  místopředseda SSD, z.s.
 
 
 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky